Liber II


 • (...) castellis vastatis (...) (Liber II, 20) Despois de devastar os castelos.
 • (...) commisso proelio (...) (Liber II, 20). Despois de comezar o combate / comezado o combate.
 • (...)C. Aquilio Floro L. Scipione consulibus (...) (Liber II,20). Sendo cónsules Caio Aquilio e Floro Lucio Scipión.
 • (...) Perditis sexaginta quattor navibus (...) (Liber II, 20). Perdidas sesenta e catro naves.
 • L. Manlio Vulsone M. Atilio Regulo consulibus (...) (Liber II, 21). Sendo cónsules Lucio Manlio e Marco Atilio Regulo (...).
 • (...) Paratis navibus rostratis (...) (Liber II, 20). Despois de construir naves con espolóns.


Liber III

 • (...) copiis congregatis (...): (Liber III, 7). Reunidas as tropas.
 • Interea ad Hispanias, ubi occisis duobus Scipionibus nullus Romanus dux erat, (...): (Liber III,15). Mentras tanto, nas Hispanias, onde tras ser matados os dous Escipións non había ningún xeneral romano, (...)
 • Qua re audita (...): (Liber III, 20). Despois de ter noticia de todo isto.
 • (...) Hannibale veniente ad Africam (...): (Liber III, 22), (...) Aníbal chegando a África (...)
 • (...) sed iubente Scipione dimissi (...): (Liber III, 22), (...) pero ao ordenalo Escipión foron liberados (...)
Liber VI


 • (...) Fugatus est (...) (Liber VI,20). Foi posto en fuga
 • Dimissis exercitibus (Liber VI, 19). Licenciado o seu exército, despois de licenciar ao seu exército.
 • Confecto bello Macedonico, manente Mithridatico (Liber VI, 11). Acabada a guerra macedónica, vixente a guerra Mitridática.
 • M. Aemilio Lepido Q. Catulo consulibus (...) (Liber VI 1). Sendo cónsules Marco Emilio e Quinto Catulo (...)
 • Belloque confecto (...) (Liber VI, 9). Despois de rematar a guerra (...)
 • Pace rupta (Liber VI, 6) despois de romper o tratado de paz.
 • (...) Burziaonem cepid belloque confecto Romam rediit. (Liber VI, 10) Bur...despois de rematar a guerra regresou a Roma.
 • Salonas cepit et conposito bello Romam post biennium rediit. (Liber VI, 4) Tomou Salonas e unha vez rematada a guerra, regresou a Roma despois de dous anos.
 • Crixo et Oenomao effracto Capuae ludo fugerunt. (Liber VI, 7) Criso e Oenomao fuxiron da escola de gladiadores de Capua.
 • Composito bello (...) (Liber VI, 4) Rematada a guerra, unha vez rematada a guerra.
 • (...) Collectis auxiliis (...) (Liber VI, 11). Despois de recolectar axudas (...)
 • Ut Cyzico capta(...) (Liber VI,6). Despois de tomar Cyzico; capturada/tomada Cyzico.
 • Quo suscepto (...) (Liber VI, 12). Despois de emprender (...)
 • (...) Castra eius direptia (...) (Liber VI, 10). Tras ser destruido o campamento deste.
 • His gestis (...) (Liber VI, 14). Feito isto (...)
 • Denique reparatis suis vicit (...) (Liber VI, 24). Así pois, repostos os seus (soldados) venceu.
 • (...) Fugientibus suis (...) (Liber VI, 24). ó fuxir os seus...
 • (...) Interfecto Caesare (...) (Liber VII, 1). (...) despois do asasinato de César (...)
 • (...) Bellis civilibus toto orbe conpositis (...) (Liber VI, 25) (...) tras terminar as guerras civís en todo o mundo (...)
 • (...) Recepta Paphlagonia atque Bithynia (...) (Liber VI, 8) (...) tras ser recobradas Paflagania e Bithynia (...)
 • (...) Pompeio duce(...) (Liber VI, 19) sendo xeneral Pompeio...
 • Metellus vario successu contra Sertorium dimicavit. (...) (Liber VI) Metelo luchó contra Sertorio con diferentes resultados (...)


Liber VII


 • (...) Interfecto Caesare (...) (Liber VII, 1) Asasinado César
 • (...) Turbata re publica (...) (Liber VII, 1) Axitada a República
 • (...) Lepido operam dante (...) (Liber VII, 2) Coa colaboración de Lépido
 • (...) Amisso exercitu (...) (Liber VII, 2) Perdido o exército
 • (...) His confluentibus (...) (Liber VII, 4) Uníndose a este
 • (...) Desperatis rebus (...) (Liber VII, 7) Nunha situacion desesperada
 • (...) Repudiata sorore (...) (Liber VII, 6) Despois de repudiar á irmá.
 • (...) Cogente uxore (...) (Liber VII, 7) Ao obligalo a esposa.
 • (...) Bellis confectis (...) (Liber VII, 7) Finalizadas as guerras.
 • (...) Britanniae intulit bellum, quam nullus Romanorum post C. Caesarem attigerat, eaque devicta per Cn. Sentium et A. Plautium, inlustres ac nobiles viros, triumphum celebrem egit. (...) (Liber VII, 13) Levou a guerra a Bretaña, onde non chegara ningún romano despóis de C. César, e unha vez sometida por Cneo Sentio e Aulo Plaucio, varóns ilustres e nobles, obtivo un célebre triunfo.