LIBER III
(...) "annum agens vicesimum aetatis" (...). Ex. (Liber III, 7); (...) tendo vinte anos de idade/ aos vinte anos de idade/ contando vinte anos de idade (...)
Quo tempore (...) (Liber III, 14) Neste tempo (...)


LIBER VII
(...) Anno urbis septingentesimo fere ac nono (...) (Liber VII, 1) Aproximadamente no ano 709 despois da fundación da cidade.

(...) Eo tempore (...) (Liber VII, 5) Neste tempo (...)

(...) Interim (...) (Liber VII, 6) Entre tanto (...)

(...) Tertio et vicesimo imperii anno (...) (Liber VII, 11) No vixésimo terceiro ano do seu mandato.

(...) Imperii tertio, mense decimo dieque octavo (....) (Liber VII, 12) No seu terceiro ano de mandato, no decimo mes e no oitavo día.

(...) Hic tertio et vicesimo imperii anno (...) (Liber VII, 7) No vixésimo terceiro ano do seu mandato.

(...) Aetatis septuagesimo octavo (Liber VII, 7) Á idade de setenta e oito anos.

(...) Post hunc (...) (Liber VII, 7) Despois deste.

(...)Cum septuagesimum et tertimum annum ageret aetatis(...)(Liber VII,16) Al cumplir sesenta y tres años de edad.

LIBER VI
(...)Post Pugnam(...)(Liber VI,18).Despois da batalla

Circa eadem tempora. (Liber VI, 18). Máis ou menos neste momento.

Anno urbis conditae sexcentesimo nonagesimo septimo. (Liber VI, 18).No ano 697 despois da fundación de Roma.

Sexcentesimo nonagesimo anno urbis conditae(...) (Liber VI, 16) No ano 690 despois da fundación da Cidade(...)

Hiam iam bellum civile succesisit. (Liber VI, 19). Desde este momento tivo lugar unha guerra civil.

Quo tempore (...) (Liber VI, 11). Nese tempo (...)

(...) intra triennium (...) (Liber VI, 2). En tres anos (...)

Ad postremum. (Liber VI, 21). Finalmente.

Quondam. (Liber VI, 23). Noutro tempo.

Fere. (Liber VII, 1). Ó redor de, aproximadamente.

Postea. (Liber VII, 1). Logo, despois.

Interim (Liber VII, 4) Entre tanto.

Mox (Liber VII, 2) Axiña.

Eo tempore (Liber VII, 4) Nese momento.

Per cuadraginta et quattor annos (Liber VII, 8) Durante corenta e catro anos.