Subordinación en Fedro.

Subordinadas sustantivas


Interrogativas indirectas:

Haec cum temptaret siqua res esset cibi (..) "Mentres buscaba se houbese algo de comida" (IV, 8)
Ridicule magis hoc dictum quam vere aestimo(..) "Considero que isto foi dito mais en broma que en serio" (III, 4)

Proposicions de infinitivo:

  • Con función de Obxecto Directo:

Non rem expedire, sed mala videre expedit.(...) Non busca resolver o asunto, senon causar dano.(...) (I, 16)
Aliamque praedam ab altero ferri putans (...) E pensando que outra presa era levada por outro (...) (Fedrus I, 4)
Bis videor mori (...) Paréceme que morro dúas veces (...) (Fedrus I, 21)
Qui doctorem emendat sibi dicit putet. (Fedrus V, 9) "Quen corrixe a un máis sabio pense que isto é dito para el"  • Con función de Suxeito:


Introducidas por conxuncions (ut,ne,quod):

  • Con función de Obxecto Directo:

Rogare coepit ne se domino proderet (...) "Empezou a rogarlle que non o descubrise ao amo (...) (A, 22)
  • Con función de Suxeito:


Subordinadas adxectivas


Hoc scriptum est tibi, Esto foi escrito para ti,
(...)qui magna cum manaris extricas nihil(...) "quen, aínda que prometes grandes cousas, non sacas nada" (IV, 24)
(...) quam postquam huc illuc semel atque iterum verterat (...) "o cal despois fixera xiras a un e a outro lado unha e outra vez" (...) (Fedrus I, 7)
Amittit merito proprium (is) qui alienum adpetit (...) "Perde merecidamente o propio quen intenta coller o alleo" (...) (I, 4)
Qui doctorem emendat sibi dicit putet. (Fedrus V, 9) "Quen corrixe a un máis sabio pense que isto é dito para el"

Subordinadas adverbiais


Temporais:

(...) cum currens bibere coepisset canis (...) (...) tendo comezado un can a beber correndo (...)
(...) postquam huc illuc semel atque iterum verterat (...) despois de que a fixera xirar unha e outra vez de aquí para alí(...) (Fedrus I,7)

Finais:

(...)"nequis discat prodesse improbis". (...) "para que ninguen aprenda a axudar aos malvados". (IV, 20)
(...) "ut illud extraherent malum (...) " para que lle extraesen aquel mal (Fedrus I,8)

(...) A corcodilis ne rapiantur (...) (...) para non ser capturados por os crocodilos (...)

Consecutivas:

(...)

Causais:

(...)